‘Te veel persoonsgegevens verzameld door gemeenten’

De autoriteit persoonsgegevens heeft naar aanleiding van uitgevoerd onderzoek bij de gemeenten Zaanstad en Nijmegen gesteld dat gemeenten bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet te veel persoonsgegevens verzamelen.

Zelfredzaamheidmatrix (ZRM)

Gemeenten meten bij hun werkzaamheden met een zogeheten zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) in hoeverre mensen zelfredzaam zijn. Op basis van deze ZRM worden vele gegevens van burgers verzameld op verschillende domeinen. Denk hierbij aan financiën, psychische gezondheid en justitie.

Gemeenten voldoen met hun instructies niet aan de zorgplicht voor het concretiseren en specificeren van de gegevens. De gemeenten moeten volgens de AP waarborgen dat professionals voldoende in staat zijn om te beoordelen welke persoonsgegevens nodig zijn voor het toeleiden van mensen naar de zorg. Dit zouden gemeenten kunnen doen door het opstellen van handreikingen of door opleidingen op te zetten.

Onderzoek

Het uitgevoerde onderzoek is een vervolg op onderzoek uit 2016, waaruit bleek dat veel gemeenten geen duidelijk overzicht hebben van doelen en de grondslag waarop zij gegevens verwerken.